Na jakém základě může vzniknout potřeba Náhradního plnění?

Dle §81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %.

Jak danou povinnost splníte?

  1. Budete v patřičném poměru zaměstnávat osoby se zdravotním postižením.
  2. Odvedete peníze do státního rozpočtu za osoby se zdravotním postižením, které byste měli zaměstnávat a nezaměstnáváte. Výše tohoto odvodu činí 2,5 násobek průměrné hrubé měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku, v němž povinnost plnit povinný podíl osob se zdravotním postižením vznikla.
  3. Odeberete výrobky nebo služby v hodnotě 7mi násobku průměrné mzdy za přepočtené zaměstnance se zdravotním postižením od společnosti, která je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců se ZPS, tedy poskytuje "Náhradní plnění".


Společnost TRIO HAVEL s.r.o. prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením, a proto je poskytovatelem Náhradního plnění.


Jak to tedy funguje (příklad)?

Pokud jste zaměstnavatelem 80 zaměstnanců (pokud zaměstnáváte zaměstnance i na jiný pracovní poměr, než je plný pracovní úvazek, je potřeba vypočíst průměrný přepočtený počet zaměstnanců dle Vyhlášky č. 518/2004 Sb.).

Povinný podíl osob se zdravotním postižením je 4 % ze všech zaměstnanců. Na 80 zaměstnanců je to tedy 3,2 osoby se zdravotním postižením ročně (4 % z 80)

V 1. až 3. čtvrtletí 2023 dosáhla průměrná mzda 42 427 Kč.

zdroj: Zdroj ČSÚ

  1.  Budete zaměstnávat 3,2 (tedy 4) osoby se zdravotním postižením ročně
  2. Odvedete do státního rozpočtu částku 339.416,- Kč (2,5 *42.427* 3,2)
  3. Nakoupíte u společnosti TRIO HAVEL s.r.o. za 950.364,8 Kč bez DPH (7 * 42.427 * 3,2)

Částka dle bodu 3 musí být z hlediska platné legislativy v době uplatnění náhradního plnění zcela uhrazena. Faktury se evidují na portále provozovaným MPSV. Údaje na portál vkládá dodavatel zboží. Do evidence budou vložené pouze faktury, jejichž úhrada bude připsána na účet společnosti TRIO HAVEL s.r.o. do 31.1. Plnění povinného podílu, včetně způsobu plnění je zaměstnavatel povinen do 15.2. písemně nahlásit krajské pobočce Úřadu práce.

O nákupu v režimu náhradního plnění musí kupující se společností TRIO HAVEL s.r.o. předem učinit písemnou dohodu.